en es de ru

Koordinátoři BOZP

Služby


Koordinátor BOZP na staveništi

Pro investory (stavebníky) a státní správu (úřady) zajišťujeme komplexní služby Koordinátora BOZP dle zákona č.309/2006 Sb. a NV č.591/2006 Sb. Zajistíme pro vás následující:


a) Koordinátor BOZP v předrealizační fázi stavby – Zásady bezpečnosti práce / Plán BOZP

 • zásady BOZP (dříve Plán BOZP) – jejich zpracování, včetně zásad organizace výstavby
 • zadavateli stavby předáme přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích a další podklady nutné pro zajištění BOZP a podmínek výkonu práce
 • projektantovi a zhotoviteli stavby předáme veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které se dotýkají jejich činnosti
 • projektantovi poskytneme odborné konzultace a doporučení – požadavky na zajištění BOZP, odhad doby potřebné pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací při realizaci stavby
 • kontrola projektové dokumentace – navrhované stavební a technologické postupy
 • pomůžeme vám se zpracováním Oznámení o zahájení prací (stavby) pro oblastní inspektorát práce (OIP)

b) Koordinátor BOZP ve fázi realizace stavby – Koordinace BOZP

 • koordinace jednotlivých zhotovitelů z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • účast na kontrolních dnech BOZP stavby a řešení problematiky BOZP se všemi účastníky realizace
 • plán BOZP – aktualizace a kontrola dodržování plánu
 • pravidelná kontrola dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně dokumentace
 • fotodokumentace jednotlivých nálezů a nedostatků
 • projednáme zjištěné nedostatky se zadavatelem stavby a zkontrolujeme jejich odstranění
 • spolupráce a TDI v otázkách prosazení bezpečnostních opatření, které zaručí bezpečné pracovní prostředí

POZOR, POUZE U NÁS! - UNIKÁTNÍ SOFTWARE PRO KOORDINACI BOZP

REPORT-SYSTEM – exkluzivní pomocník při komunikaci se všemi členy stavebního týmu

Používáme vlastní program REPORT-SYSTEM

 • veškeré informace k BOZP na jednom místě - Zápisy, Plán BOZP, Ohlášení stavby, Kontakty...
 • okamžitá informace o stavu BOZP na stavbě
 • přehledné zasílání emailů se zápisy z KD BOZP všem účastníkům výstavby
 • plánování a hlídání termínů KD BOZP
 • jednodušší komunikace se všemi účastníky výstavby
 • uživatelský přístup i správa přes internet (žádné instalace)
 • dokonalý přehled o bezpečnosti práce na stavbě
 • propojení s Docházkovým systémem a systémem Školení BOZP pro stavby
 • umožňuje správu dokumentů BOZP na jedné i více staveb
 • investor má absolutní přehled o plnění činnosti koordinátora BOZP

Pomocí webové aplikace lze jednoduše vyhledat kterýkoli zápis ze stavby, včetně fotodokumentace, kontaktů, aktualizovaného Plánu BOZP a oznámení o zahájení stavby. Každý týden systém hlídá, aby byl pravidelně zasílán aktuální stav činnosti Koordinátora BOZP na vaší stavbě. Pravidelně vás informuje o dodržování nařízení a požadavků BOZP. Dodržování pokynů BOZP je pravidelně klasifikováno, takže má investor okamžitý přehled o stavu bezpečnosti na stavbě.

Další informace o našich službách najdete také na KoordinaceBOZP.cz

náhled REPORT-SYSTEMu náhled REPORT-SYSTEMu

ONLINE školení BOZP a PO (nejen) pro stavebnictví

Dále formou e-learningu zajišťujeme zákonná školení zaměstnanců. LEVNĚ, EFEKTIVNĚ A ONLINE z pohodlí vaší kanceláře. Cena za kompletní balík školení od 50,-Kč/os.


ŠKOLENÍ PRO STAVEBNÍ FIRMY – EXKLUSIVNĚ JEN U NÁS!

 • Školení BOZP a PO ve stavebnictví (1 verze: česká verze)
 • - speciálně zaměřený kurz na školení pro zaměstnance, kteří se pohybují ve stavebnictví

ZÁKONNÁ ŠKOLENÍ BOZP a PO

 • Bezpečnost práce (3 verze: pro vedoucí zam., pro zaměstnance, kurz v AJ)
 • Požární ochrana (3 verze: pro vedoucí zam., pro zaměstnance, kurz v AJ)
 • Školení řidičů (2 verze : řidiči referenti, kurz v AJ se specifiky řízení v ČR)
 • První pomoc (2 verze: česká verze, kurz v AJ)

SPECIFICKÉ KURZY

 • Práce ve výškách
 • Práce ve skladu
 • Obsluha manipulačního vozíku

ukázka kurzu Školení řidičů


Docházkový systém pro stavby

Velmi důležitý je komplexní přehled o pracovnících na stavbách. Proto používáme také docházkový systém. Pomocí moderní technologie a bezúdržbového provozu tak dokážeme zajistit maximální přehled o každém pohybu osob na stavbě. Informace ze systému jsou v reálném čase přenášeny na internet, kde jsou k dispozici jednotlivým členům stavebního týmu. Docházkový systém staveb je jednoduchý, nenákladný a efektivní pomocník pro bezpečné a ekonomické řízení staveb.

Docházkový systém mohou využívat nejen stavební firmy na stavbách, ale také investoři na developerských projektech nebo projektové vedení při řešení dotačních programů v rámci stavebních akcí.

VÝHODY DOCHÁZKOVÉHO SYSTÉMU PRO STAVBY

 • online přístup z každého počítače s připojením k internetu
 • univerzální použití – docházkový systém je vhodný jak na velké stavby, tak na stavby menšího rozsahu
 • vedení má absolutní přehled – kdo se na stavbě pohybuje a pod koho tato osoba v subdodavatelské struktuře spadá
 • minimální administrativa – informace jsou dostupné v počítači, výstupem mohou být tabulky v MS Excel
 • nepřetržitý přístup k aktuálním datům
 • kontrola přítomnosti osob při odchodu – zda se na stavbě někdo nezdržuje, nebo někde nezůstal zraněný bez pomoci
 • analýza pracnosti – z odpracovaných hodin lze vyhodnotit náročnost jednotlivých řemesel a plnění dle HMG
 • celý systém je snadno přemístitelný – vyžaduje pouze přípojku elektrické energie na 230V, pracuje bezproblémově i v těžkých podmínkách ve stavebnictví (mráz, déšť, slunce)
 • docházkový systém se pronajímá – zaručuje velmi nízké náklady ve vztahu k přidané hodnotě
 • zpětná vazba pro kalkulace – informace o odpracovaných hodinách na kterékoliv stavbě kteréhokoliv oboru umožňují kontrolovat výpočty
 • další použití – terminál lze např. umístit na deponii zeminy, počítat odvezené fůry a tím ušetřit značné prostředky
 • okamžitá kontrola osob při fyzické obchůzce po stavbě – přes mobilní aplikaci lze každého člověka přesně identifikovat

schema docházkového systému

Komplexní outsourcing služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany (BOZP a PO)

V oblasti BOZP nabízíme i zpracování interní vnitropodnikové dokumentace BOZP a PO, včetně ročních auditů a poradenství. Zpracujeme a poskytneme vám následující:


I na komplexní zajištění BOZP a PO pro firmy jsme vyvinuli vlastní program BOZP-SYSTEM

náhled do BOZP-SYSTEMU

ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE BOZP A PO, VČ. NÁSLEDNÝCH AUDITŮ

 • traumatologický plán a plán první pomoci organizace
 • analýza rizik
 • směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čisticích, hygienických a desinfekčních prostředků
 • směrnice o všeobecných pravidlech BOZP a organizačním zajištění výchovy zaměstnanců
 • sledujeme legislativní vývoj a změny přenášíme do dokumentace
 • dokumentace PO – začlenění prostor do kategorií (případné zpracování dokumentace PO v plném rozsahu vyhlášky č. 246/2001 Sb.)
 • pracovní úrazy – šetření, zjišťování zdrojů a příčin, evidence, registrace záznamů, návrhy na opatření, odškodňování, zastupování zákazníka v případě vyšetřování ze strany OIP a jiných nadřízených orgánů
 • pravidelné roční prověrky bezpečnosti práce a požární ochrany
 • požárně poplachové směrnice


DALŠÍ DOKUMENTACE BOZP A PO DLE PROVOZU

 • revize stávající dokumentace BOZP a PO – provádíme také její aktualizace, pravidelnou údržbu a kontrolujeme rozmístění na pracovištích
 • zabezpečení požární ochrany a preventivní činnost technika PO
 • dopravně-provozní a přepravní řád firmy
 • skladové hospodářství
 • vypracování pracovních postupů
 • provádění častějších kontrol pracovišť ve zvýšeném riziku


PORADENSKÉ SLUŽBY

 • zdarma odborné poradenství a smluvní dozor ve firmě, zjistíme skutečný stav a vypracujeme návrhy opatření
 • zajistíme měření pracovního prostředí – zpracujeme návrh kategorizace prací, zastoupíme zákazníka při jednání s nadřízenými orgány
 • posoudíme projekty provozoven a technických zařízení
 • doporučíme a dodáme osobní ochranné pracovní prostředky, bezpečnostní a výstražné tabule
 • odborné poradenství při zpracování doložek BOZP při uzavírání smluv se subdodavateli a smluv o dílo


PŘIDRUŽENÉ SLUŽBY

 • revize elektrospotřebičů vč.pravidelných auditů
 • revize skladových regálů (zápisy a označení)
 • revize jeřábů
 • školení jeřábníků a vazačů
 • školení obsluh VZV
FacebookKoordinátor BOZP info


Povinnost určit koordinátora BOZP…


Pravomoci koordinátorů BOZP na stavbě…


Kvalitní Plán BOZP…


Zodpovědnost koordinátora BOZP…


Metody a způsoby práce koordinátora BOZP…


Praktické provádění koordinace BOZP…


Who is Coordinator OHS…?