en es de ru

Koordinátoři BOZP

Kdy KOO BOZP


Kdy je potřeba nominovat Koordinátora BOZP na staveništi?


Kdo má povinnost nominovat Koordinátora BOZP na staveništi?

"Zadavatel stavby, tedy stavebník nebo-li investor."

...a to za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:

Tabulka BOZP

Nařízení vlády č.591/2006 Sb.

platí zejména pro tyto práce:

 • práce ve výkopu o hloubce ›5m
 • práce ve výšce nad 10m
 • práce spojené s konstrukcí těžkých stavebních dílců
 • práce spojené s vysoce toxickými chemickými látkami
 • práce se zdroji ionizujícího záření
 • práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti
 • práce v ochranných pásmech energetických vedení
 • práce ve zvýšeném tlaku vzduchu
 • práce s výbušninami
 • práce studnářské
 • práce potapěčské

§ 15 zákona 309/2006 Sb.

budou při výstavbě překročeny tyto limity:

 1. Celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů. Tyto práce a činnosti budou vykonávány během této doby a bude na nich pracovat najednou více než 20 fyzických osob po dobu delší než jeden den.
 2. Plán celkového objemu prací přesáhne 500 pracovních dní na jednu osobu.

Často kladené otázky ke Koordinátorovi BOZP


Kdo je koordinátor BOZP?

Odborně způsobilá osoba podle požadavků zákona 309/2006 Sb.

Kdo všechno může koordinovat stavbu v oblasti BOZP?

Pouze odborně způsobilá osoba podle zákona 309/2006 Sb. V oblasti BOZP nemůže dozorovat stavbu žádný jiný dozor stavby ani zadavatel (investor) sám, pokud nemá zkoušky odborné způsobilosti.

Koho může zadavatel pověřit funkcí koordinátora?

Zadavatel může jako koordinátora určit fyzickou nebo právnickou osobu na základě smluvního vztahu. Může také koordinátorem pověřit svého odborně způsobilého zaměstnance, který pak v oblasti BOZP jedná v jeho zastoupení.

Pro jaké stavby je koordinátor nutný?

Detailní rozbor najdete v tabulce – viz výše.

Kdo má povinnost koordinátora zajistit?

Jmenovat koordinátora BOZP musí stavebník, tedy investor stavby.

Má být zadavatel stavby informován o počtu zhotovitelů na stavbě?

Zadavatel stavby musí ve vlastním zájmu trvat na tom, aby bylo ve smlouvě s generálním dodavatelem stavby uvedeno, kdo se na stavbě bude pohybovat. Budou to pouze zaměstnanci generálního dodavatele stavby? Nebo budou některé práce zajišťovat subdodavatelé? V tom případě je totiž nutné zajistit koordinátora BOZP. Pozor! I pouhá smlouva s technických dozorem stavby představuje smlouvu s dalším zhotovitelem!

Kdy koordinátor pracuje?

Koordinátor provádí stanovené činnosti ve fázi přípravy i realizace stavby. Spolupracuje s projektantem, generálním dodavatelem, subdodavateli a investorem/stavebníkem. Pro fázi přípravy a fázi realizace staveb lze uzavřít smlouvu i s jiným odborně způsobilým koordinátorem.

Jaké jsou hlavní činnosti koordinátora?


Předrealizační (dříve Přípravná) fáze:

Koordinátor spolupracuje s projektantem při tvorbě projektové dokumentace, zpracovává otázky BOZP v projektové dokumentaci, hlavně v částech zásad organizace výstavby a v technické zprávě

Pokud to vyžaduje rozsah stavby, ohlašuje koordinátor zahájení stavebních prací inspektorátu práce a vypracovává náležitosti ohlášení.

Zpracuje Plán bezpečnosti práce:

 • plán staveniště, zajištění staveniště, provozní řád
 • náležitosti oznámení o zahájení prací pro inspektorát práce
 • analýza o vyhodnocení rizik jednotlivých prací všech zhotovitelů (realizačních firem)
 • harmonogram výstavby se zaměřením na BOZP
 • seznam zhotovitelů
 • záznam o seznámení všech zhotovitelů s plánem BOZP
 • záznamy o aktualizacích plánu BOZP až do kolaudace stavby

Koordinátor BOZP spolupracuje se zadavatelem při výběru zhotovitelů stavby. Zohledňuje přitom otázky zpracování dokumentace zhotovitelů o technologii prací a o vyhodnocení a analýze rizik jednotlivých postupů.

Fáze realizace:

Koordinátor řídí spolupráci zhotovitelů při zajišťování BOZP. Dohlíží na dodržování daných zásad postupů zhotovování stavby. Spolupracuje při stanovení doby potřebné k bezpečnému provádění činností, sleduje prováděné činnosti se zřetelem na dodržení požadavků na BOZP. Provádí zápisy do stavebního deníku o zjištěných nedostatcích, navrhuje nápravná opatření a termíny náprav, dohlíží na jejich splnění. Organizuje kontroly dodržování plánu BOZP, navrhuje termíny kontrolních dnů a zaznamenává zápisy z jednání do stavebního deníku. Sleduje dodržování plánu BOZP.

Ceník Koordinnátora BOZP

Ve tavebnictví platí pravidlo, že každá stavba je originál. Proto Vám žádný zodpovědný koordinátor BOZP nemůže sdělit ceník svých služeb, pokud nezná přesný rozsah stavby, náročnost prací, výši rizik, předpokládanou dobu výstavby aj. důležité faktory, které cenu zásaným způsobem ovlivňují.

...více informací o pojmu Koordinátor BOZP se také dozvíte na našem BLOGu Koordinátora BOZP

FacebookKoordinátor BOZP info


Povinnost určit koordinátora BOZP…


Pravomoci koordinátorů BOZP na stavbě…


Kvalitní Plán BOZP…


Zodpovědnost koordinátora BOZP…


Metody a způsoby práce koordinátora BOZP…


Praktické provádění koordinace BOZP…


Who is Coordinator OHS…?