en es de ru

Koordinátoři BOZP

Koordinátor BOZP

Bezpečnost na stavbách

Prvořadým cílem na každé stavbě je bezpečnost, a jelikož jsme součástí Evropské unie, je naší povinností akceptovat legislativu platnou podle evropských norem. Jednou ze základních změn v oblasti BOZP, které byly v posledních letech zavedeny v ČR, je zákon 309/S006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s tím související úprava Nařízení vlády 591/2006Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Tato úprava zavedla do stavební praxe nové pojmy, jakými jsou Koordinátor BOZP a Plán BOZP.

Co to pro stavby znamená

Pro většinu stavebních projektů, a tedy i zadavatelů, vzniká povinnost určit na staveništi koordinátora BOZP - koordinátora bezpečnosti práce.

Společnost Koordinátor BOZP s.r.o. čerpá z dlouholetých zkušeností v oboru bezpečnosti práce. Díky dlouholeté praxi a elitnímu týmu odborníků dokážeme realizovat i projekty velkého rozsahu, u kterých samotný koordinátor BOZP nestačí. Nabízíme kvalitní služby odborně způsobilých koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi – a to pro fázi tvorby projektové dokumentace (před realizační fáze stavby) i pro samotné realizace staveb.

Garantujeme Vám 100% pokrytí rizik investora!


FacebookKoordinátor BOZP info


Povinnost určit koordinátora BOZP…


Pravomoci koordinátorů BOZP na stavbě…


Kvalitní Plán BOZP…


Zodpovědnost koordinátora BOZP…


Metody a způsoby práce koordinátora BOZP…


Praktické provádění koordinace BOZP…


Who is Coordinator OHS…?